Weksel aval

Blog Luke

Temat: Jaka forma zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ??
Mam pytanie, którą forme zaznaczyć ?? najchętniej nie wplatywał bym w to nikogo, w razie nie dotrzymania warunków konsekwencjie chce ponieść sam

Proponowane formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku nie dotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania (zaznaczyć właściwą formę)
[ ] poręczenie [ ] weksel z poręczeniem wekslowym (aval) [ ] gwarancja bankowa
[ ] zastaw na prawach lub rzeczach [ ] blokada rachunków bankowych
[ ] akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=15087Temat: Jaka forma zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ??

Weksel
Raczej odpada, ponieważ aval oznacza poręczenie, czyli udział osoby trzeciej. W tej sytuacji raczej wchodzi w grę akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Gdyby wystarczył weksel bez poręczenia (najprawdopodobniej weksel in blanco z deklaracją wekslową), to byłoby najlepsze rozwiązanie.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=15087


Temat: Brak żyranta

Powala mnie niekompetencja niektórych urzędników :-)
Jest to "albo" "albo" "albo" a nie "i" "i" "i".

weksel z poręczeniem wekslowym (aval) czyli jednak żyrant
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=8783


Temat: Pranie i Czyszczenie tapicerek samochodowych, pranie dywanów
A co do własnego wkładu to może być udokumentowana próba wynajęcia lokalu, lub posiadany...może jakieś sprzęty, auto, kursy zrobione w celu otwarcia firmy, komputer...nie wiem co jeszcze. Coś tam tzreba mieć....najlepiej dowiedzieć się w PUP, albo może poczytać ustawę" JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJNa podstawie art.46 ust.1 pkt.2 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.Nr 99 poz.1001 z późn. zm. Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie , nie wyższej jednak niż 5 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy z bezrobotnym.Starosta na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 lit.b może środki te przyznać również osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników zwolnionym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie mającym prawa do zasiłku - na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej , jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.Szczegółowe zasady przyznawania środków określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 21 listopada 2005 r., i obowiązuje do 31 grudnia 2006 r. Środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią pomoc de minimis i są udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r., str. 0030-0032), z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie transportu krajowego towarów (rzeczy) oraz transportu krajowego osób taksówkami.Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy udzielanej: - w sektorze transportu, - w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu WE, - związanej z eksportem,, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi działalności eksportowej, - uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi. Kto może ubiegać się o przyznanie środków? Środki mogą zostać przyznane bezrobotnej osobie, która spełnia następujące warunki: - w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, interwencyjnych lub robót publicznych, - nie otrzymała w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, - nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - spełnia warunki, o których mowa w paragrafie 1 ust. 3 i 5 rozporządzenia- nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, - nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, - spełnia warunki do otrzymania środków wynikające z przepisów Wspólnoty Europejskiej, dotyczące pomocy w ramach zasady de minimis, - złożony przez nią wniosek o przyznanie środków jest kompletny i prawidłowy. Wniosek o przyznanie środków o przyznanie środków osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy powinna zgłosić się z wnioskiem do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności. We wniosku tym należy określić: - kwotę o jaką ubiega się osoba bezrobotna, - rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej, - kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, źródła ich finansowania oraz przedstawienie działań podjętych na rzecz uruchomienia działalności dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń, - szczegółową specyfikację wydatków w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, , opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,- proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków na wypadek niedotrzymania warunków umowy dotyczącej przyznania środków (może to być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika), - przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o nie korzystaniu w okresie 5 ostatnich lat ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, a także oświadczenia: o spełnianiu innych warunków do otrzymania wnioskowanej kwoty, nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wy"
No i nawet już znalazłam i wszystko jasne.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=22171


Temat: Wlasna firma---> Prosze o pomoc doswiadczonych kolegów!
" />
">1.Na transport nie ma dotacji ani UP ani unijnych.Chyba,ze byłby to transport wytworzonych przez siebie rzeczy , czyli jako działalność pomocnicza w zasadniczej.
2.Zarówno firma leasingowa jak i bank bardzo nieprzychylnym okiem patrzą na kredytowanie rozpoczynającego działalność.Zwykle wymagają choć pół roku prowadzenia w momencie składania wniosku.Choć nie ma tu reguły.Ale to łatwo się dowiedzieć dzwoniąc ,lub rozmawiajac bezpośrednio.
3.Oprócz pieniedzy na pojazd trzeba mieć minimum na 2 miesiące na paliwo.Bo pierwsze faktury zaczną być płacone po takim mniej więcej czasie.Plus na wypadki nieprzewidziane.Czyli nie mniej jak 30-40 tys.złotych.
Od wystawionych (nie mylić z zapłaceniem) w danym miesiącu faktur do 25 dnia następnego miesiąca należy wpłacić 22% podatku VAT.
Rozumiem,ze Certyfikat Kompetencji itd. już masz.
Zatrudniając kierowcę dojdzie szkolenie BHP dla pracodawców.
Temat znalezienia pracy oraz stawek pominę, bo to inna działka.Jeszcze mniej miła..

dotacje z urzedu Pracy są jeżeli jesteś zarejestrowany w UP


Jesli zdobędziesz dotacje na działalność transportową w UP to jestes mistrz i masz u mnie flaszke

No czyba ,że mamcia tam pracuje
<haha>

1. Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.

2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być udzielane na działalność w branży wytwórczej, usługowej, handlowej oraz budowlanej, prowadzonej w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.

3. O przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, może się ubiegać bezrobotny który:

* w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
* nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
* nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny;
* nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
* nie otrzymał pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku;
* nie złożył wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej do innego starosty;
* wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

4. Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności,

5. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z innymi niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami.

6. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności i spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.
7. Umowa o przyznanie środków powinna zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:
a) wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego,
b) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (środki rozliczane są w kwocie brutto),
c) zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli bezrobotny:

*
otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
*
będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej,
*
podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
*
złożył niezgodnie z prawdą oświadczenie będące załącznikiem do wniosku,
*
naruszy inne warunki umowy.

d) dokonania zakupów od osób nie będących członkami rodziny – domownikami, w sytuacjach wskazujących, że wnioskowane zakupy są związane z przejęciem już istniejącej działalności gospodarczej lub stanowią własność prywatną członka rodziny wnioskodawcy,

e) prowadzenia działalności gospodarczej bądź członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres minimum 12 miesięcy.
8. Formami zabezpieczenia zwrotu mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego.
a) w przypadku, poręczenia osób trzecich, wymagane jest przedstawienie zaświadczeń o zarobkach dwóch poręczycieli, osiągających dochód brutto minimum 1500 zł miesięcznie każdy, którzy zatrudnieni są na czas nieokreślony lub na czas trwania umowy,
b) w przypadku weksla (aval) wymagane jest przedstawienie zaświadczeń o zarobkach dwóch poręczycieli, osiągających dochód brutto minimum 1500 zł miesięcznie każdy, zatrudnienie na czas nieokreślony lub na czas trwania umowy,
c) w przypadku pozostałych form zabezpieczeń suma wynikająca z zabezpieczeń musi stanowić co najmniej 150 % wartości przyznanych jednorazowych środków.
Formą preferowaną przez Urząd jest poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym (aval).

9. W przypadku dużego zainteresowania osób bezrobotnych otrzymaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, preferowani będą wnioskodawcy, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21504